ƏSAS SƏHİFƏinfo@matanata.comSAYTIN XƏRİTƏSİ
ƏSAS SƏHİFƏ

MƏHSULLAR
İNŞAAT SİSTEMLƏRİ İSTİLİK İZOLYASİYA MƏHSULLARI
KERAMİKA YAPIŞDIRICILARI
ARALIQ DOLDURMA QARIŞIQLARI
TƏMİR VƏ ANKRAJ QARIŞIQLARI
HİDROİZOLYASİYA QARIŞIQLARI
İSTİLİK İZOLYASİYA MƏHSULLARI
GİPS ƏSASLI MƏHSULLAR
SEMENT ƏSASLI SUVAQ MƏHSULLARI
ƏHƏNGDAŞI ƏSASLI MƏHSULLAR
ƏHƏNG MƏHSULLARI
PVA YAPIŞQAN MƏHSULLARI
BOYA MƏHSULLARI
MİNERAL ƏSASLI DEKORATİV FASAD ÖRTÜKLƏRİ
ASTARLAR
SƏTH QORUMA VƏ SƏTH TƏMİZLƏMƏ MADDƏLƏRİ

"PENOFAS" İSTİLİYİ VƏ SƏSİ İZOLYASİYA EDƏN MONTALAMA SİSTEMİ

"PENOFLEX" 5 İSTİLİK İZOLYASİYA LÖVHƏLƏRİ ÜÇÜN YAPIŞDIRICI

"PENOFLEX" 8 İSTİLİK İZOLYASİYA LÖVHƏLƏRİ ÜÇÜN SUVAQ