ƏSAS SƏHİFƏinfo@matanata.comSAYTIN XƏRİTƏSİ
ƏSAS SƏHİFƏ

MƏHSULLAR
İNŞAAT SİSTEMLƏRİ HİDROİZOLYASİYA QARIŞIQLARI
KERAMİKA YAPIŞDIRICILARI
ARALIQ DOLDURMA QARIŞIQLARI
TƏMİR VƏ ANKRAJ QARIŞIQLARI
HİDROİZOLYASİYA QARIŞIQLARI
İSTİLİK İZOLYASİYA MƏHSULLARI
GİPS ƏSASLI MƏHSULLAR
SEMENT ƏSASLI SUVAQ MƏHSULLARI
ƏHƏNGDAŞI ƏSASLI MƏHSULLAR
ƏHƏNG MƏHSULLARI
PVA YAPIŞQAN MƏHSULLARI
BOYA MƏHSULLARI
MİNERAL ƏSASLI DEKORATİV FASAD ÖRTÜKLƏRİ
ASTARLAR
SƏTH QORUMA VƏ SƏTH TƏMİZLƏMƏ MADDƏLƏRİ

"İzoLatex" 4000 HİDROİZOLYASİYA QARIŞIĞI (toz+maye), 4 bar

"İzoLatexe Eko" HİDROİZOLYASİYA QARIŞIĞI (toz+maye) 2 bar

"İzoLatexe SUPER " HİDROİZOLYASİYA QARIŞIĞI (toz+maye), 7 bar

"İzoLatexe UV" HİDROİZOLYASİYA QARIŞIĞI(toz+maye), 4 bar

"İzoLatexe" UV Super HİDROİZOLYASİYA QARIŞIĞI (toz+maye), 7 bar

"İzoKrist" ZİRZƏMİLƏRDƏ NƏMİN QARŞISINI ALAN VƏ KRİSTALLAŞAN HİDROİZOLYASİYA QARIŞIĞI

"İzoLex" BİRKOMPONENTLİ HİDROİZOLYASİYA QARIŞIĞI

"İzoAntiasid" KANALİZASİYA SİSTEMLƏRİ ÜÇÜN HİDROİZOLYASİYA QARIŞIĞI

"İzoBitex" BİTUM ƏSASLI HİDROİZOLYASİYA QARIŞIĞI

"MA Latex" YAPIŞMA MÜQAVİMƏTİNİ VƏ ELASTİKLİYİ ARTIRAN HİDROİZOLYASİYA QARIŞIĞI

"İzoKontakt" 1 AKTİV SU SIZINTILARININ QARŞISINI ALAN, TEZQURUYAN QARIŞIQ (ağ,boz)

"İzoKontakt" 2 TEZ QURUYAN TƏMİR MONTAJ QARIŞIĞI

"İzoFakt" EPOKSİD ƏSASLI QORUYUCU ÖRTÜK MƏHSULU (Komponenet A+ Komponenet B)