ƏSAS SƏHİFƏinfo@matanata.comSAYTIN XƏRİTƏSİ
ƏSAS SƏHİFƏ

MƏHSULLAR
İNŞAAT SİSTEMLƏRİ TƏMİR VƏ ANKRAJ QARIŞIQLARI
KERAMİKA YAPIŞDIRICILARI
ARALIQ DOLDURMA QARIŞIQLARI
TƏMİR VƏ ANKRAJ QARIŞIQLARI
HİDROİZOLYASİYA QARIŞIQLARI
İSTİLİK İZOLYASİYA MƏHSULLARI
GİPS ƏSASLI MƏHSULLAR
SEMENT ƏSASLI SUVAQ MƏHSULLARI
ƏHƏNGDAŞI ƏSASLI MƏHSULLAR
ƏHƏNG MƏHSULLARI
PVA YAPIŞQAN MƏHSULLARI
BOYA MƏHSULLARI
MİNERAL ƏSASLI DEKORATİV FASAD ÖRTÜKLƏRİ
ASTARLAR
SƏTH QORUMA VƏ SƏTH TƏMİZLƏMƏ MADDƏLƏRİ

"FİLKRET" 100 TƏMİR QARIŞIĞI

"FİLKRET" 200 TƏMİR MONTAJ QARIŞIĞI

"FİLKRET" 300 DİVAR BOYASININ ALT SƏTHİNİN BƏRPASI ÜÇÜN PLOMB QARIŞIĞI

"FİLKRET" 400 QURU BETON SƏTHLƏRİNİN BƏRPASI VƏ TƏMİRİ ÜÇÜN QARIŞIQ

"FİLKRET" 500 QURU BETON TƏMİRİ ÜÇÜN QARIŞIQ

"MATON" 100 STRUKTUR TƏMİR İŞLƏRİ ÜÇÜN MATERİAL

"MATON" 200 STRUKTUR TƏMİR İŞLƏRİ ÜÇÜN MATERİAL

"MATON" 300 SƏTHİN HAMARLANDIRILMASI VƏ TƏMİR İŞLƏRİ ÜÇÜN MATERİAL

"MATON" 400 QISA MÜDDƏTDƏ BƏRKİYƏN YÜKSƏK MÜQAVİMƏTLİ TƏMİR QARIŞIĞI

"MATON" 500 QISA MÜDDƏTDƏ BƏRKİYƏN YÜKSƏK MÜQAVİMƏTLİ TƏMİR QARIŞIĞI

"EPOKS" 300 EPOKSİD ƏSASLI TƏMİR QARIŞIĞI