ƏSAS SƏHİFƏinfo@matanata.comSAYTIN XƏRİTƏSİ
ƏSAS SƏHİFƏ

MƏHSULLAR
İNŞAAT SİSTEMLƏRİ ƏHƏNGDAŞI ƏSASLI MƏHSULLAR
KERAMİKA YAPIŞDIRICILARI
ARALIQ DOLDURMA QARIŞIQLARI
TƏMİR VƏ ANKRAJ QARIŞIQLARI
HİDROİZOLYASİYA QARIŞIQLARI
İSTİLİK İZOLYASİYA MƏHSULLARI
GİPS ƏSASLI MƏHSULLAR
SEMENT ƏSASLI SUVAQ MƏHSULLARI
ƏHƏNGDAŞI ƏSASLI MƏHSULLAR
ƏHƏNG MƏHSULLARI
PVA YAPIŞQAN MƏHSULLARI
BOYA MƏHSULLARI
MİNERAL ƏSASLI DEKORATİV FASAD ÖRTÜKLƏRİ
ASTARLAR
SƏTH QORUMA VƏ SƏTH TƏMİZLƏMƏ MADDƏLƏRİ

"FasNatural 100" FASADDA DEKORATİV ÜZLÜK PLİTƏLƏRİNIN HAZIRLANMASI ÜÇÜN QURU QARIŞIQ

"FasNatural 200" FASADDA DEKORATİV ÜZLÜK PLİTƏLƏRİN -AĞLAY DAŞININ YARADILMASI ÜÇÜN QURU QARIŞIQ

"FasNatural 300" PADUQALARIN HAZIRLANMASI ÜÇÜN QURU QARIŞIQ

"FasNatural 400" QƏLİBLƏRDƏ TÖKMƏ ÜSULU İLƏ BƏZƏK MƏMULATLARININ HAZIRLANMASI ÜÇÜN QURU QARIŞIQ

"ŞPAK-F" İNCƏ ÜZLÜK MƏCUNU

"F-pas Dry" İNCƏ ÜZLÜK MƏCUNU

"FasMineral" DEKORATİV FASAD ÖRTÜYÜ